Skip to main content
16.5.2022

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

 • Oy Salon Salorankatu 5-7, Y-tunnus: 2322238-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 • Jessica Blomberg

3. Rekisterin nimi

 • Astrum-Keskuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yksityis- ja yritysasiakkaiden tiedot: Nimi, yritys, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan WESTPARKin sisällä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto
   Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.
  • B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
   Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus

 • HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 • HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.


12. Kielto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.


13. Tietojen poistaminen

 • Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.